9781471528804: The Incredible 5 Team 1 Student's Book + kod i-ebook ...The Incredible 5 Team 2 – Express Publishing – Księgarnia BookcityThe Incredible 5 Team 3. Podręcznik - Bookland

Metoda SPP + PLATFORMA DO TESTÓW I ZADAŃ DOMOWYCH 

SPP TO NASZA AUTORSKA METODA prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter elementów jakie wchodzą w realizację efektywnego procesu nauczania języka angielskiego.

S (Study – wprowadzenie nowego zagadnienia za pomocą podręcznika i kart pracy)

P (Project – przygotowanie projektu w formie inscenizacji, plakatu, makiety, folderu, sprawozdania, nagrania, wiersza, piosenki, opowiadania, komiksu, itp. z wykorzystaniem zdobytej wiedzy)

P (Presentation – zaprezentowanie swojej pracy w języku angielskim, a tym samym umiejętności konwersacyjnych)

Metoda ta polega na 3-etapowym zdobywaniu umiejętności językowych. Pierwszy etap to wprowadzenie i analiza nowego zagadnienia językowego za pomocą podręcznika (Study). Drugi etap polega na wyćwiczeniu poznanego materiału w formie opracowania projektów (Projects) przez uczniów. Projekty przybierają postać różnych form (inscenizacje, plakaty, makiety, foldery, sprawozdania, nagrania, wiersze, piosenki, opowiadania, komiksy) dzięki czemu uczeń ma możliwość przećwiczenia różnych form językowych. Wykonując projekt uczeń ma okazję samodzielnie zebrać i opracować materiały potrzebne do prezentacji,
a tematyka projektu zbieżna z jego zainteresowaniami zwiększa jego motywację do nauki, kreatywność, a także samodzielność. Trzeci etap (Presentation) to połączenie dwóch pierwszych w formie prezentacji projektu co pozwala rozwinąć sprawności mówienia, wyrażania własnych opinii, oraz zadawania pytań i udzielania odpowiedzi z zakresu omawianego materiału.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia opracowane są w systemie half’n’half, polegającym na podziale danego kursu na dwa typy zajęć, które są prowadzone przez dwóch lektorów. Pierwszy typ zajęć to Theoretical Approach gdzie nowe zagadnienie gramatyczne lub leksykalne jest wprowadzone za pomocą definicji i podręcznika, natomiast drugi typ zajęć to Practical Approach, kiedy to zagadnienie poznane na poprzednich zajęciach jest poszerzone, ćwiczone i utrwalane przy pomocy w/w projektów dających możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce.

Naszym głównym celem jest nauczanie języka na najwyższym poziomie oraz umożliwienie zdobycia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, czego potwierdzenie można uzyskać podchodząc do egzaminów PTE Young Learners and PTE General.

CO ZAWIERA PAKIET SPP ?

 1. prowadzenie zajęć w grupach po 6 – 10 osób,
 2. kurs obejmuje 60 spotkań 60 min 2 x w tygodniu
 3. podręcznik oraz ćwiczenia wydawnictwa Express Publishing
 4. prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów specjalistów,
 5. bezpłatne e-konsultacje w razie nieobecności na zajęciach
 6. przygotowanie pod kątem egzaminów międzynarodowych, konkursów i olimpiad językowych (przede wszystkim PTE General),
 7. umożliwienie podejścia do egzaminów PTE General i PTE Young Learners po preferencyjnych cenach,
 8. internetowy dostęp do wyników w nauce (dziennik internetowy LangLion, który umożliwia dostęp do wyników oraz wymianę informacji lektor-kursant-szkoła)
 9. metodyczny nadzór nad grupami,
 10. wykorzystanie różnorodnych zainteresowań i umiejętności uczestników kursów w formie warsztatów projektowych
 11. systematyczna kontrolę postępów w nauce
 12. egzamin semestralny oraz końcowo- roczny
 13. wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w kursie,
 14. wydanie certyfikatu o ukończeniu kursu, pod warunkiem uzyskania przez uczestnika pozytywnego jego zaliczenia oraz frekwencji na zajęciach nie mniejszej niż 70%,